• Vol op de zon
  • Ruim en luxe opgezet
  • Uitgebreide wellness
  • Geniet van de mooie luchten
  • Heerlijk ruim uitzicht rondom

Algemene voorwaarden

Bij de ondertekening van het contract zal huurder aan verhuurder(-ster) een aanbetaling van 50% van de overeengekomen huursom betalen. De aanbetaling is een vooruitbetaling op de huursom. Het resterende huurbedrag zal volgens de aangegeven betalingstermijn worden betaald. Bij reservering binnen 6 weken vóór aankomst is 100% van de huursom verschuldigd. Verhuurder(-ster) is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van de aanbetaling en/of de totale huursom.

Rechten en verplichtingen verhuurder

Verhuurder(-ster) heeft zich door ondertekening van dit contract verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder(-ster) op te leveren.

Verhuurder(-ster) mag het gehuurde op alle redelij­ke tijden bezichtigen of door adspirant- huurders(-sters) doen bezichtigen. Verhuurder(-ster) mag in de meubilering/stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van dit huurcontract generlei wijziging meer aanbrengen.

Verhuurder(-ster) is verplicht op zijn/haar kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoe­ve van de huurder(-ster) een deugdelijke brandver­zekering af te sluiten.

Huurder(-ster) verklaart zich met ligging, inrich­ting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.

Huurder(-ster) mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestem­ming van verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.

De huurder(-ster) zal het gehuurde netjes en proper bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder(-ster) aannemelijk maakt, dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.Huurder(-ster) verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon af te leveren.

Huisdieren mogen alleen worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder(-ster).

Huurder(-ster) zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.

Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder(-ster) zijn aange­bracht of geplaatst.

Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen. Het is huurder(-ster) verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het pand.

Algemeen

De terbeschikkingstelling van het verhuurobject aan huurder(-ster) geschiedt door overhandiging van de huissleutels.Het vakantieverblijf dient tussen 15.00 en 22.30 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders(-sters) die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht de verhuurder(-ster)/beheerder(-ster) hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de sleutel van het vakantieverblijf.

Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder(-ster) en verhuurder(-ster) te wor­den overeengekomen en op het huurcontract te worden vermeld. Verhuurder(-ster) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigen­dommen van huurder(-ster) of ongevallen, één en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

Ontbinding

Verhuurder(-ster) is gerechtigd dit contract als ont­bonden te beschouwen zonder dat ingebrekestel­ling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:a. indien bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan;b. indien huurder het gehuurde vóórtijdig verlaat;c. indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurter mijn een aanvang neemt vóór 22.30 uur, zonder schriftelijk, telefonisch of per email bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;d. indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het/de reglement(en) van orde niet behoorlijk naleeft.Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder(-ster) voor de volle huursom in de sub a., b., c. en d. genoemde gevallen, is de verhuurder(-ster) gehouden –teneinde de in die gevallen ont­stane schade te beperken- te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder(-ster) wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder(-ster) verschuldigde huursom onder inhouding evenwel van een bedrag van maximaal € 15,- wegens ge­maakte administratiekosten. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder(-ster) door persoonlijke af andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

Annuleringsbepalingen

Wijzigingen door de opdrachtgever/gast

1 Tot 28 dagen vóór de dag van aankomst kan de opdrachtgever/gast wijziging in de reisovereen­komst verzoeken die alsdan voorzover mogelijk zal worden aangebracht, onder voorwaarde dat de opdrachtgever/gast de nieuwe reissom voor elke reiziger voldoet en bovendien vergoedt een bedrag van € 15,-. Vervanging van een aangemelde reiziger is mogelijk tot 7 dagen voor aankomst, onder hier­boven in dit lid genoemde voorwaarde. 2 Afwijzing van het verzoek zal met reden wor­den omkleed.3 Vanaf 28 dagen vóór de dag van aankomst zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn.4 Wordt een verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd dan geldt dit als annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsbepalin­gen van toepassing zijn.

Annulering door de opdrachtgever/gast

2 Indien een aanmelding voor een accommoda­tie* wordt geannuleerd door de opdrachtgever/gast zijn naast eventuele gefactureerde reserve­ringskosten de volgende bedragen verschuldigd:a. bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst 50% van de reissom;b. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom;c. bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van aankomst 90% van de reissom;d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom.3a Het annuleren van een reisovereenkomst voor een deel van de reizigers, die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakan­tiewoning of andere accommodatie zijn geboekt, geldt als annulering der gehele reisovereenkomst, zodat voor alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.3b Indien voor de overblijvende reiziger(s) met dezelfde organisator een nieuwe reisovereenkomst wordt afgesloten, zal voor hem(hen) de reissom van toepassing zijn, zoals deze in de prijstabel vermeld staat.3c Geldt deze nieuwe reisovereenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie dan worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annulerinsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van 1) annulerinsgeld en 2) verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.*onder accommodaties worden verstaan: verhuur­objecten zoals caravans, appartementen, zomerhui­zen, hotelkamers en kamers bij particulieren.

 

Geschillen

Ingeval van eventuele geschillen, die tussen huurders(-ster) en verhuurder(-ster) mochten ont­staan naar aanleiding van deze huurovereenkomst of van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meest gerede partij de bemiddeling inroepen van de plaatselijke VVV in wiens werkgebied het betreffende vakantieverblijf is gelegen, teneinde tot een minnelijke regeling te komen, behoudens juridische maatregelen van con­servatoire aard aan de zijde van verhuurder(-ster), die geen enkel uitstel gedogen.De bemiddeling van de plaatselijke VVV kan alleen ingeroepen worden, indien de verhuurder van het betrokken verhuurobject is aangesloten bij die VVV.

Populair: jacuzzi onder de sterren!

jacuzzi terschelling

Bonne Vie heeft een prachtig terras met weids uitzicht over de Terschellinger polder en de vuurtoren in de verte. Beschut in dat terras verwerkt vindt u de verwarmde Jacuzzi. Hierin kunt u het hele jaar rond genieten van de prachtige sterrenluchten van Terschelling! Op een zwoele zomeravond of met een dikke laag sneeuw over het landschap: het wordt onvergetelijk!

Deze jacuzzi-onder-de-sterren is altijd warm en kan in elk jaargetijde overdag en 's nachts meteen worden gebruikt!

Populair: jacuzzi onder de sterren!

jacuzzi terschelling

Bonne Vie heeft een prachtig terras met weids uitzicht over de Terschellinger polder en de vuurtoren in de verte. Beschut in dat terras verwerkt vindt u de verwarmde Jacuzzi. Hierin kunt u het hele jaar rond genieten van de prachtige sterrenluchten van Terschelling! Op een zwoele zomeravond of met een dikke laag sneeuw over het landschap: het wordt onvergetelijk!

Deze jacuzzi-onder-de-sterren is altijd warm en kan in elk jaargetijde overdag en 's nachts meteen worden gebruikt!

Vakantiehuis Bonnevie Terschelling - Tuinweg 2 - 8884 HK Baaiduinen Terschelling - Algemene voorwaarden